Všeobecné obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ:

Spoločnosť:  Čo dokáže mama, s.r.o.
Zastúpená: MA Andrea Kováčová
Adresa: Javorová 3120/58, 934 01 Levice

Zapísaná: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka císlo:  41659/N

IČO: 50519841
DIČ: 2120354038

Číslo účtu: SK5683300000002601085125 FIO banka

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah, práva a povinnosti medzi predávajúcim (prevádzkovateľ) na strane jednej a kupujúcim (zákazník) na strane druhej. Kniha je označenie produktu na stránke www.mojikamarati.sk, určeného na predaj a následnú kúpu.

 

Objednávanie

Postup pri objednávaní kníh na webstránke www.mojikamarati.sk:

Zákazník si objedná knihu/maľovanku Moji zeleninkoví kamaráti kliknutím na tlačidlá  „Chcem si ju objednať" Následne sa zobrazí podstránka, kde si môže ku svojej objednávke pridať ešte ďalší produkt z našej ponuky. Následne je presmerovaný na formulár, ktorý je potrebné vyplniť. Obsahuje položky nutné vyplniť kupujúcim pre účely fakturácie daňového dokladu konkrétneho vybraného produktu.

Pred odoslaním tohto formulára je kupujúci povinný potvrdiť, že súhlasí s obchodnými podmienkami. V tomto formulári si taktiež vyberá počet položiek a automaticky je mu zarátaná suma za poštovné a balné produktu, príp. produktov. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku.

Ochrana osobných údajov

Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 33 až 36 a ďalej v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, a rovnako i príslušnými normami Európskej únie.

K čomu osobné údaje používame? Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, kontaktná adresa) používame výhradne za účelom spracovania objednávok a vytvárania faktúr. Vaša e-mailová adresa je následne zaradená do databázy (Čo dokáže mama, s.r.o. a Fitshaker, s.r.o.) pre prípadne potrebnú ďalšiu komunikáciu, ktorá súvisí s objednanou publikáciou. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, neposkytujeme žiadnym ďalším tretím osobám!

 

Ako chránime osobné údaje? Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere použitím najnovších technických prostriedkov.

Komerčné oznámenie: Na Váš e-mail Vám budeme v občasnej periodicite zasielať výhradne informácie týkajúce noviniek a bonusov súvisiacich s knihou „Moji zeleninkoví kamaráti“, alebo s ďalšími internetovými projektmi vydavateľských spoločností Čo dokáže mama, s.r.o. a Fitshaker,s.r.o, ktoré sú spolutvorcami objednanej publikácie (kuchárska e-kniha). Toto zasielanie môžete kedykoľvek zrušiť. 

Potvrdenie objednávky

Po odoslaní objednávky je na zákazníkom uvedený e-mail automaticky odoslaná zálohová faktúra k úhrade. Týmto sa považuje objednávka zo strany kupujúceho ako záväzná.

Zrušenie objednávky

Objednávku môže kupujúci zrušiť písomne oznámením na e-mail uvedený v kontakte tejto web stránky, a to jedine pred jeho úhradou.

Platba

Platbu kupujúci uskutoční na základe zálohovej faktúry odoslanej na e-mail kupujúceho a to prevodným príkazom na účet predávajúceho alebo dobierkou.

Odstúpenie od zmluvy

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy, software a pod.). V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Reklamácie

V prípade akýchkoľvek problémov poslať reklamáciu e-mailom na zeleninkovikamarati@codokazemama.sk alebo sa ohlásiť telefonicky. Telefónne čísla sú v menu Kontakt na webovej stránke.

Na naše produkty poskytujeme garanciu vrátenia peňazí na 14 dní. Ak nebudete počas tohto obdobia s našou knihou spokojní, napíšte nám e-mail a my Vám vrátime peniaze. A to aj bez uvedenia dôvodu z Vašej strany.

Na Váš e-mail odpovieme čo najskôr a túto našu odpoveď budete môcť považovať za potvrdenie o prijatí Vašej reklamácie.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci si je vedomý autorských práv k zakúpeným produktom. Akékoľvek kopírovanie a poskytnutie zakúpených produktov tretej strane je trestné v zmysle platných zákonov. Kupujúci prehlasuje, že pred odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky boli sformulované a ustanovené v dobrej viere, za účelon splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku, telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Obchodné podmienky v tomto znení sú platné od 10.11.2016.

MA Andrea Kováčová – v zastúpení spoločnosti